Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Σο Νζο Λύκειο
Παρουςίαςη του
Νζου Λυκείου
για όλεσ τισ Σάξεισ
(από το ςχολικό ζτοσ 2015-16)
ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ
?
Α? Λυκείου ? ΜΑΘΗΜΑΣΑ (35 ώρεσ)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ? ΠΑΙΔΕΙΑ? (33 ώρεσ)
? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία(5) ? Ζκθεςη(2) ? Λογοτεχνία(2))
? ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα(3) ? Γεωμετρία(2))
? ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ (Φυςική(2) ? Χημεία(2) ? Βιολογία(2))
? ΙΣΤΟ?ΙΑ(2)
? ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΡΑΙΔΕΙΑ(3)
? Θ?ΗΣΚΕΥΤΙΚΑ(2)
? ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ(2)
? Ε?ΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε?ΓΑΣΙΑ (PROJECT)(2)
? ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(2)
?
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ? (Επιλζγει ο μαθητήσ 1 μάθημα ? 2 ώρεσ)
? ΕΦΑ?ΜΟΓΕΣ ΡΛΗ?ΟΦΟ?ΙΚΗΣ
? ΔΙΑΧΕΙ?ΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟ?ΩΝ
? ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥ?ΩΡΑΪΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
? ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΡΑΙΔΕΙΑ
?
Β? Λυκείου - ΜΑΘΗΜΑΣΑ(35 ώρεσ)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ? ΠΑΙΔΕΙΑ? (30 ώρεσ)
? Ελληνική Γλώςςα (Αρχαία(2) ? Ζκθεςη(2) ? Λογοτεχνία(2))
? Μαθηματικά
 (Άλγεβρα(3) ? Γεωμετρία(2))
? Φυςικζσ Επιςτήμεσ (Φυςική(2) ? Χημεία(2) ? Βιολογία(2))
? Ειςαγωγή ςτισ Αρχζσ τησ Επιςτήμησ Η/Υ (1)
? Θρηςκευτικά ( 2)
? Ιςτορία (2)
? Φιλοςοφία (2)
? Ρολιτική Ραιδεία (2)
? Ξζνη Γλώςςα (2)
? Φυςική Αγωγή (1)
? Ερευνητική Εργαςία (Project) (1)
?
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟ?ΑΝΑΣΟΛΙ?ΜΟΤ (5 ώρεσ)
? Ομάδα Ανθρωπιςτικών ?πουδών
- Αρχαία Ελληνική Γλώςςα & Γραμματεία (3)
- Βαςικζσ Αρχζσ Κοινωνικών Επιςτημών (2)
? Ομάδα Θετικών ?πουδών
- Φυςική (3)
- Μαθηματικά (2)
?
?
Γ? Λυκείου ? ΜΑΘΗΜΑΣΑ (32 ώρεσ)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ? ΠΑΙΔΕΙΑ? (15 ώρεσ)
? Νεοελληνική Γλώςςα (2)
? Νεοελληνική Λογοτεχνία (2)
? Ιςτορία (2)
? Θρηςκευτικά (1)
? Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιςτικήσ (2)
? Βιολογία (2)
? Ξζνη Γλώςςα (2)
? Φυςική Αγωγή (2)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ? ( 2 ώρεσ)
?
 Δεφτερη Ξζνη Γλώςςα
?
 Ελεφθερο Σχζδιο *
?
 Γραμμικό Σχζδιο *
?
 Ιςτορία τησ Τζχνησ
?
 ΑΟΔΕΥ (Αρχζσ Οργάνωςησ & Διοίκηςησ Επιχειρήςεων και
Υπηρεςιών)
* Πςοι μαθητζσ επιθυμοφν μποροφν να επιλζξουν και τα δφο αυτά μαθήματα, ζνα εκ των οποίων θα
διδάςκεται μετά τη λήξη του ημερήςιου προγράμματοσ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟ?ΑΝΑΣΟΛΙ?ΜΟΤ (15 ώρεσ)
Ομάδα Προςανατολιςμοφ ΑΝΘΡΩΠΙ?ΣΙΚΩΝ ?ΠΟΤΔΩΝ
Α?ΧΑΙΑ Ελληνική Γλώςςα (5 ώρεσ)
ΙΣΤΟ?ΙΑ ( 3 ώρεσ)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (3 ώρεσ)
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (2 ώρεσ)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (2 ώρεσ)
Ομάδα Προςανατολιςμοφ ΘΕΣΙΚΩΝ ?ΠΟΤΔΩΝ
 -
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (5 ώρεσ)
ΦΥΣΙΚΗ ( 3 ώρεσ)
ΧΗΜΕΙΑ ( 3 ώρεσ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ( 2 ώρεσ)
ΑΕΡΡ (Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον) ( 2 ώρεσ)
Ομάδα Προςανατολιςμοφ ?ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ? ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (5 ώρεσ)
ΑΟΘ (Αρχζσ Οικονομικήσ Θεωρίασ) (3 ώρεσ)
ΙΣΤΟ?ΙΑ (3 ώρεσ)
ΑΕΡΡ (Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον) ( 2 ώρεσ)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ( 2 ώρεσ)
Σα Επιςτημονικά Πεδία
Όλες οι ζτολές ηωμ Παμεπιζηημίωμ και ηωμ ΤΕΙ καηαηάζζομηαι
ζε 5 Επιζηημομικά πεδία ηα οποία είμαι:
1ο Επιζηημομικό πεδίο (Αμθρωπιζηικές, Νομικές και
Κοιμωμικές Σποσδές)
2ο Επιζηημομικό πεδίο (Τετμολογικές και Θεηικές Σποσδές)
3ο Επιζηημομικό πεδίο (Σποσδές Υγείας και Ζωής)
4ο Επιζηημομικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σποσδές)
5ο Επιζηημομικό πεδίο (Σποσδές Οικομομίας και Πληροθορικής)
Πανελλαδικώρ εξεταζόμενα μαθήματα
?????Ο καζεηήο εμεηάδεηαη παλειιαδηθά ζε τπία θνηλά καζήκαηα ηεο
νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ ηελ νπνία έρεη επηιέμεη.
Καη ζε έλα τέταπτο κάζεκα πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν
επηζηεκνληθό πεδίν
Με έλα επηπιένλ πέμπτο κάζεκα αλνίγεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
θαη ζε δεύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν.
Κάζε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ παξέρεη ηξεηο επηινγέο από ηηο νπνίεο
ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη μία ή δύο (όρη θαη ηηο ηξεηο)
Τα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα αλά νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνύ, αλά επηζηεκνληθό πεδίν θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ζπληειεζηέο βαξύηεηαο είλαη ηα εμήο:
Ομάδα προςανατολιςμού ΑΝΘΡΩΠΙ?ΣΙΚΩΝ ?ΠΟΤΔΩΝ
Ν. ΓΛΩ??Α(2)
ΑΡΧΑΙΑ(5)
Ι?ΣΟΡΙΑ(3)
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΛΑΣΙΝΙΚΑ(3)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ(2)
(Γενικήσ Παιδείασ)
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ & ?ΣΟΙΧΕΙΑ
?ΣΑΣΙ?ΣΙΚΗ?(2)
ΑΝΘΡΩΠΙ?ΣΙΚΕ?
ΕΠΙ?ΣΗΜΕ?
Αρχαία Χ 1,3
Ιςτορία Χ 0,7
ΕΠΙ?ΣΗΜΕ? ΤΓΕΙΑ?
& ΖΩΗ?
Βιολογία Χ 0,9
Ν. Γλώςςα Χ 0,4
ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ?
ΕΠΙ?ΣΗΜΕ?
Ν. Γλώςςα Χ 1,3
Μαθηματικά Χ 0,7
Ομάδα προςανατολιςμού ΘΕΣΙΚΩΝ ?ΠΟΤΔΩΝ
Ν. ΓΛΩ??Α(2)
ΦΤ?ΙΚΗ(3)
ΧΗΜΕΙΑ(3)
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ(5)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ(2)
(προςανατολιςμοφ)
Ι?ΣΟΡΙΑ (2) (γενικήσ παιδείασ)
ΘΕΣΙΚΕ? ΕΠΙ?ΣΗΜΕ?
Μαθηματικά Χ 1,3
Φυςική Χ 0,7
ΕΠΙ?ΣΗΜΕ? ΤΓΕΙΑ?
& ΖΩΗ?
Βιολογία Χ 1,3
Χημεία Χ 0,7
ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ?
ΕΠΙ?ΣΗΜΕ?
Ν. Γλώςςα Χ 1,3
Ιςτορία Χ 0,7
Ομάδα προςανατολιςμού ?ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ? & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ?
Ν. ΓΛΩ??Α(2)
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ(5)
Α.Ε.Π.Π.(2)
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Α.Ο.Θ.(3)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ(2) (Γενικήσ
Παιδείασ)
Ι?ΣΟΡΙΑ(2)
(γενικήσ παιδείασ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ?,
 ΕΠΙ?ΣΗΜΕ? ΤΓΕΙΑ?
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ?
 & ΖΩΗ?
 ΕΠΙ?ΣΗΜΕ?
Μαθηματικά Χ 1,3
Α.Ο.Θ. Χ 0,7
Βιολογία Χ 0,9
Ν. Γλώςςα Χ 0,4
ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ
Ν. Γλώςςα Χ 1,3
Ιςτορία Χ 0,7
ΕΠΕΞΗΓΗ?ΕΙ?
Στουσ παραπάνω πίνακεσ αναγράφονται ςε παρζνθεςη δίπλα από κάθε μάθημα ο αριθμόσ των
ωρών διδαςκαλίασ τουσ και ςτα κόκκινα ςφννεφα τα μαθήματα με τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτητασ
για τον υπολογιςμό των μορίων.
Οι κατανομή των ςχολών ςτα 5 επιςτημονικά πεδία φαίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:
( για διευκόλυνςη ζχουν χρωματιςθεί με το ίδιο χρώμα όποιεσ ςχολζσ είναι κοινζσ ςε δφο ή
περιςςότερα επιςτημονικά πεδία)
1. ΔΠΙ?ΣΖΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙ?ΣΙΚΩΝ,ΑΓΓΛΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΑΓΓΛΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΗΑ?, ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ? ΚΑΗ ΜΟΤ?ΔΗΟΛΟΓΗΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ?ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΑΛΛΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΓΑΛΛΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΛΧ??Α?, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? & ΠΟΛΗΣΗ?ΜΟΤ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΧΝ ΥΧΡΧΝ
(ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΓΖΜΟ?ΗΟΓΡΑΦΗΑ? & ΜΔ?ΧΝ ΜΑΕΗΚΖ? ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ? & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ (ΑΓΡΗΝΗΟ)
ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΓΗΔΘΝΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΗΓΔΤΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΠΟΛΗΣΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ? ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? & ΜΔ?ΧΝ ΜΑΕΗΚΖ? ΔΝΖΜΔΡΧ?Ζ? (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ?, ΜΔ?ΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ?ΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (?ΔΡΡΔ?)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΣΡΗΚΑΛΑ)
ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΝΑΤΠΛΗΟ)
ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΘΔΑΣΡΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΘΔΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΘΔΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΘΔΧΡΗΑ? ΚΑΗ Η?ΣΟΡΗΑ? ΣΖ? ΣΔΥΝΖ? (ΑΘΖΝΑ) .
Η?ΠΑΝΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
Η?ΣΟΡΗΑ? & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
Η?ΣΟΡΗΑ? & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
Η?ΣΟΡΗΑ? & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
Η?ΣΟΡΗΑ? & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
Η?ΣΟΡΗΑ? & ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ? (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
Η?ΣΟΡΗΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
Η?ΣΟΡΗΑ?, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ? & ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΠΟΛ/ΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
Η?ΣΟΡΗΑ?, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ? & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ? (ΒΟΛΟ?)
ΗΣΑΛΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΗΣΑΛΗΚΖ? ΓΛΧ??Α? ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? & ΗΓΔΤΣΗΚΖ? ΠΟΛΗΣΗΚΖ? (ΚΟΡΗΝΘΟ?)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ? & Η?ΣΟΡΗΑ? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΘΔΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΠΟΛΗΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ?, Η?ΣΟΡΗΑ? & ΘΔΧΡΗΑ? ΣΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΜΔ?ΟΓΔΗΑΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΡΟΓΟ?)
?ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
?ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ - ?ΣΡΑΣΗΧΣ.ΝΟΜ.?ΤΜΒ. (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ
ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ
Α?ΣΤΝΟΜΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ? Α?ΣΤΝΟΜΗΑ?
Α?ΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙ?ΣΖΜΩΝ
ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΝΟΜΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΝΟΜΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΝΟΜΗΚΖ? (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΞΔΝΧΝ ΓΛΧ??ΧΝ ΜΔΣΑΦΡΑ?Ζ? ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΠΛΑ?ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΣΔΥΝΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ? & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΘΔΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΟΛΗΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΓΖΜΟ?ΗΑ? ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? (ΑΘΖΝΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & Η?ΣΟΡΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΠΟΛΗΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ?ΥΔ?ΔΧΝ (ΚΟΡΗΝΘΟ?)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΖ? ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
?ΛΑΒΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ?ΤΓΥΡΟΝΧΝ Α?ΗΑΣΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΦΗΛΟ?ΟΦΗΑ? - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ? & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΦΗΛΟ?ΟΦΗΑ? - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ? & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΦΗΛΟ?ΟΦΗΑ? & ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΦΗΛΟ?ΟΦΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΦΗΛΟ?ΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) -
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) -
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΑΝΩΣΑΣΔ? ΔΚΚΛΖ?ΙΑ?ΣΙΚΔ? ΑΚΑΓΖΜΙΔ?
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖ?ΗΑ?ΣΗΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ? ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖ?ΗΑ?ΣΗΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ? ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ?
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ ΒΔΛΛΑ? ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ?
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
ΣΔΙ
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ? & ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ?Ζ? (ΑΘΖΝΑ)
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ? & ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ?Ζ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΔΡΓΑ?ΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΔΡΓΑ?ΗΑ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΛΑΗΚΖ? & ΠΑΡΑΓΟ?ΗΑΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? (ΑΡΣΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? ΣΔ (ΕΑΚΤΝΘΟ?) -
?ΤΝΣΖΡΖ?Ζ? ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΖ? ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ?
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ? & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤ?ΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΑΝΩΣΔΡΔ? ?ΥΟΛΔ? ΣΟΤΡΙ?ΣΙΚΖ? ΔΚΠΑΙΓΔΤ?Ζ?
ΑΝΧΣΔΡΖ ?ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? ΚΡΖΣΖ?
ΑΝΧΣΔΡΖ ?ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? ΡΟΓΟΤ
?ΥΟΛΔ? ΠΤΡΟ?ΒΔ?ΣΙΚΖ? ΑΚΑΓΖΜΙΑ?
?ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ ?.Π.Α.
?ΥΟΛΖ ΠΤΡΟ?ΒΔ?ΣΧΝ ?.Π.Α.
2. ΔΠΙ?ΣΖΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΘΔΣΙΚΩΝΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΑΓΡΟΣΗΚΖ? ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΟΡΔ?ΣΗΑΓΑ)
ΑΓΡΟΣΗΚΖ? ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ? & ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΑΘΖΝΑ) ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ.
ΑΞΗΟΠΟΗΖ?Ζ? ΦΤ?ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ? ΜΖΥΑΝΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΒΟΛΟ?)
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΞΑΝΘΖ)
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΥΑΝΗΑ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ.
ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ? & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΛΑΡΗ?Α)
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
ΓΔΧΛΟΓΗΑ? & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΑΘΖΝΑ)
ΓΔΧΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΔΧΛΟΓΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΓΔΧΠΟΝΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΔΧΠΟΝΗΑ?, ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ? ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΒΟΛΟ?)
ΓΔΧΠΟΝΗΑ?, ΦΤΣΗΚΖ? ΠΑΡΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΒΟΛΟ?)
ΓΑ?ΟΛΟΓΗΑ? & ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? & ΦΤ?ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΟΡΔ?ΣΗΑΓΑ)
ΓΑ?ΟΛΟΓΗΑ? & ΦΤ?ΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? & ΦΤ?ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΑΓΡΗΝΗΟ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΤΛΗΚΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΕΧΗΚΖ? ΠΑΡΑΓΧΓΖ? & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ? ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (?ΔΡΡΔ?)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΣΡΗΚΑΛΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤΣΗΚΖ? ΠΑΡΑΓΧΓΖ? (ΑΘΖΝΑ) ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ.
ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΘΑΛΑ??Α? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
ΔΦΑΡΜΟ?ΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ & ΦΤ?ΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΒΟΛΟ?)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΞΑΝΘΖ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ (ΥΑΝΗΑ)
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (?ΑΜΟ?) - ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
ΠΑΝΔΠΙ?ΣΖΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΙ?ΣΖΜΩΝ
?ΣΑΣΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗ?ΣΗΚΧΝ-ΥΡΖΜ/ΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (?ΑΜΟ?)
ΔΦΑΡΜΟ?ΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ?, Η?ΣΟΡΗΑ? & ΘΔΧΡΗΑ? ΣΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΤΛΗΚΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΠΑΣΡΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ? ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? (ΥΗΟ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΥΑΝΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ? & ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? (ΥΑΝΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ? & ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? (ΞΑΝΘΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΚΟΕΑΝΖ) ΠΑΝ. ΓΤΣ.ΜΑΚ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΞΑΝΘΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΥΑΝΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ (?ΑΜΟ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΚΟΕΑΝΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ?ΥΔΓΗΑ?Ζ? ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ (?ΤΡΟ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ? & ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ?, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ? ΚΑΗ ΠΔΡΗΦ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΒΟΛΟ?)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ & ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΒΟΛΟ?)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΚΟΕΑΝΖ) ΠΑΝ. ΓΤΣ.ΜΑΚ.
ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
ΠΛΑ?ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΣΔΥΝΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΣΡΗΠΟΛΖ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ? ?ΣΖ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ (ΛΑΜΗΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΒΟΛΟ?)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΞΑΝΘΖ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΦΤ?ΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΦΤ?ΗΚΖ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΦΤ?ΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΦΤ?ΗΚΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΦΤ?ΗΚΖ? (ΠΑΣΡΑ)
ΥΖΜΔΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΥΖΜΔΗΑ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΥΖΜΔΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΥΖΜΔΗΑ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΥΖΜΔΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΓΡΑΦΗ?ΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) - ΓΡΑΦΗ?ΣΗΚΖ?
ΓΡΑΦΗ?ΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) - ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΓΑ?ΟΠΟΝΗΑ? & ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΦΤ?ΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΓΡΑΜΑ)
ΓΑ?ΟΠΟΝΗΑ? & ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΦΤ?ΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΚΑΡΠΔΝΖ?Η)
Δ?ΧΣΔΡΗΚΖ? ΑΡΥΗΣΔΚΣ., ΓΗΑΚΟ?ΜΖ?Ζ? ΚΑΗ ?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΚΟΕΑΝΖ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΛΑΡΗ?Α)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΑΣΡΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΥΑΛΚΗΓΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΛΑΜΗΑ)
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΥΑΝΗΑ)
ΚΛΧ?ΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΛΑΗΚΖ? & ΠΑΡΑΓΟ?ΗΑΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? (ΑΡΣΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ?ΜΟΤ ΣΔ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ?ΜΟΤ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ?ΜΟΤ ΣΔ (ΥΑΛΚΗΓΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ? ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ? ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ?ΣΗΚΧΝ ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΚΑΗ ΑΚΟΤ?ΣΗΚΖ? ΣΔ (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝ?Ζ? (ΚΟΕΑΝΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΚΟΕΑΝΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΑΡΣΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΚΑ?ΣΟΡΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΛΑΜΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΛΑΡΗ?Α)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (?ΔΡΡΔ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (?ΠΑΡΣΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΑΔΡΟ?ΚΑΦΧΝ ΣΔ (ΥΑΛΚΗΓΑ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤ?ΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΚΑΒΑΛΑ)
Α?ΠΑΙΣΔ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Α?ΠΑΗΣΔ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Α?ΠΑΗΣΔ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Α?ΠΑΗΣΔ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Α?ΠΑΗΣΔ
?ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (??Δ) ? ΟΠΛΑ
ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (??Δ) ? ?ΧΜΑΣΑ
ΗΚΑΡΧΝ (?Η) ΔΛΔΓΚΣΔ? ΑΔΡΑΜΤΝΑ?
ΗΚΑΡΧΝ (?Η) ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ
ΗΚΑΡΧΝ (?Η) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ (?ΜΑ)
ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΗΟΝΑΤΣΗΛΧΝ (?ΗΡ)
ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (?.Μ.Τ.Ν.)
ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ?ΣΡΑΣΟΤ (?.Μ.Τ.) ? ΟΠΛΑ
ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ?ΣΡΑΣΟΤ (?.Μ.Τ.) ? ?ΧΜΑΣΑ
ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (?ΝΓ) ΜΑΥΗΜΟΗ
ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (?ΝΓ) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ? (?.Σ.Τ.Α.)
ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚ. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ? (?ΤΓ)
ΣΔΙ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΦΤ?ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? ΣΔ (ΥΑΝΗΑ)
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ (ΚΟΕΑΝΖ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΚΟΕΑΝΖ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΛΑΡΗ?Α)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΑΣΡΑ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (?ΔΡΡΔ?)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΥΑΛΚΗΓΑ)
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)
ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ? & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΠΟΣΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ? & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΠΟΣΧΝ (ΓΡΑΜΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΛΑΡΗ?Α)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΑΣΡΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΣΡΗΚΑΛΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ? & ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ? & ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (?ΔΡΡΔ?)
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ (?ΔΡΡΔ?)
?ΤΝΣΖΡΖ?Ζ? ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ? (ΑΘΖΝΑ)
?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΔΝΓΤ?Ζ? (ΚΗΛΚΗ?)
?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ ΣΔ (ΚΑΡΓΗΣ?Α)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΑΛΗΔΗΑ? - ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΜΔ?ΟΛΟΓΓΗ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΖΥΟΤ & ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΛΖΞΟΤΡΗ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΑΡΓΟ?ΣΟΛΗ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΚΑΡΓΗΣ?Α)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΑΜΑΛΗΑΓΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΑΡΣΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΛΑΡΗ?Α)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΦΛΧΡΗΝΑ)
?ΤΝΣΖΡΖ?Ζ? ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΖ? ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ?(ΕΑΚΤΝΘΟ?)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΦΤ?ΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΕΑΚΤΝΘΟ?)
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ? & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤ?ΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΑΝΩΣΑΣΔ? ΔΚΚΛΖ?ΙΑ?ΣΙΚΔ? ΑΚΑΓΖΜΙΔ?
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΔΚΚΛΖ?ΗΑ?ΣΗΚΧΝ ΚΔΗΜΖΛΗΧΝ ΑΘΖΝΑ?
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΔΚΚΛΖ?ΗΑ?ΣΗΚΧΝ ΚΔΗΜΖΛΗΧΝ ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
ΑΚΑΓΖΜΙΔ? ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
?ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
 Α.Δ.Ν.
?ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ
 Α.Δ.Ν.
Α?ΣΤΝΟΜΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ? Α?ΣΤΝΟΜΗΑ?
Α?ΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
?ΥΟΛΔ? ΠΤΡΟ?ΒΔ?ΣΙΚΖ? ΑΚΑΓΖΜΙΑ?
?ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
 ?.Π.Α.
?ΥΟΛΖ ΠΤΡΟ?ΒΔ?ΣΧΝ
 ?.Π.Α.
3. ΔΠΙ?ΣΖΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟΠΑΝΔΠΙ?ΣΖΜΙΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ? ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΟΡΔ?ΣΗΑΓΑ)
ΑΓΡΟΣΗΚΖ? ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ? & ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΒΗΟΛΟΓΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ.
ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ? & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΛΑΡΗ?Α)
ΓΔΧΠΟΝΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΔΧΠΟΝΗΑ?, ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ? ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΒΟΛΟ?)
ΓΔΧΠΟΝΗΑ?, ΦΤΣΗΚΖ? ΠΑΡΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΓΡ/ΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? (ΒΟΛΟ?)
ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? & ΦΤ?ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΑΓΡΗΝΗΟ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ? & ΓΗΑΣΡΟΦΖ? (ΑΘΖΝΑ) ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΕΧΗΚΖ? ΠΑΡΑΓΧΓΖ? & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ? (ΛΖΜΝΟ?)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ? ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (?ΔΡΡΔ?)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΣΡΗΚΑΛΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤΣΗΚΖ? ΠΑΡΑΓΧΓΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΛΑΡΗ?Α)
ΗΑΣΡΗΚΖ? (ΠΑΣΡΑ)
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ? (ΚΑΡΓΗΣ?Α)
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ?, Η?ΣΟΡΗΑ? & ΘΔΧΡΗΑ? ΣΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΡΗΑΚΖ? ΒΗΟΛΟΓΗΑ? & ΓΔΝΔΣΗΚΖ? (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (?ΠΑΡΣΖ)
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ? ?ΣΖ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ (ΛΑΜΗΑ)
ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ? (ΠΑΣΡΑ)
ΔΠΙ?ΣΖΜΩΝ ΤΓΔΙΑ? ΚΑΙ ΕΩΖ?
ΣΔΙ
ΑΗ?ΘΖΣΗΚΖ? & ΚΟ?ΜΖΣΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΑΗ?ΘΖΣΗΚΖ? & ΚΟ?ΜΖΣΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΖΜΟ?ΗΑ? ΤΓΔΗΑ? ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ? ΤΓΔΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) - ΓΖΜΟ?ΗΑ? ΤΓΔΗΑ?
ΓΖΜΟ?ΗΑ? ΤΓΔΗΑ? ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ? ΤΓΔΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) - ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ? ΤΓΔΗΑ?
ΓΗΑΣΡΟΦΖ? & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΗΑΣΡΟΦΖ? & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ? (ΚΑΡΓΗΣ?Α)
ΓΗΑΣΡΟΦΖ? & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ? (?ΖΣΔΗΑ)
ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑ?ΣΖΡΗΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑ?ΣΖΡΗΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑ?ΣΖΡΗΧΝ (ΛΑΡΗ?Α)
ΛΑΗΚΖ? & ΠΑΡΑΓΟ?ΗΑΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? (ΑΡΣΑ)
ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΠΑΣΡΑ)
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ? (ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΛΑΜΗΑ)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΛΑΡΗ?Α)
ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (ΠΑΣΡΑ)
ΟΓΟΝΣΗΚΖ? ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΟΠΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ? ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΑΜΑΛΗΑΓΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΑΡΣΑ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ))
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΛΑΡΗ?Α)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΦΛΧΡΗΝΑ)
?ΤΝΣΖΡΖ?Ζ? ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΖ? ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ? (ΕΑΚΤΝΘΟ?)
ΦΤ?ΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΦΤ?ΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΑΗΓΗΟ)
ΦΤ?ΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΦΤ?ΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ? (ΛΑΜΗΑ)
?ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟ?ΖΛΔΤΣΗΚΖ? (?ΑΝ)
 ?ΣΡΑΣ.?ΥΟΛΔ?
ΗΑΣΡΗΚΟ (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
 ?ΣΡΑΣ.?ΥΟΛΔ?
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
 ?ΣΡΑΣ.?ΥΟΛΔ?
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
 ?ΣΡΑΣ.?ΥΟΛΔ?
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
 ?ΣΡΑΣ.?ΥΟΛΔ?
4. ΔΠΙ?ΣΖΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΔΠΙ?ΣΖΜΩΝ ΣΖ? ΔΚΠΑΔΚΠΑΙΓΔΤ?Ζ?
ΠΑΝΔΠΙ?ΣΖΜΙΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? & ΑΓΧΓΖ? ?ΣΖΝ ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? ΠΟΛΗΣΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (?ΔΡΡΔ?)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΣΡΗΚΑΛΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? & ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? & ΣΖ? ΑΓΧΓΖ? ?ΣΖΝ ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΠΑΣΡΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? ?ΣΖΝ ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ (ΡΟΓΟ?)
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ? & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ? ΠΟΛΗΣΗΚΖ? (ΚΟΡΗΝΘΟ?)
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ?, Η?ΣΟΡΗΑ? & ΘΔΧΡΗΑ? ΣΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΑΘΖΝΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΒΟΛΟ?)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΠΑΣΡΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΡΟΓΟ?)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΦΛΧΡΗΝΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? (ΒΟΛΟ?)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ (ΦΛΧΡΗΝΑ)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΒΟΛΟ?)
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΔΚΠΑΗΓΔΤ?Ζ? (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΣΔΙ
ΛΑΗΚΖ? & ΠΑΡΑΓΟ?ΗΑΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? (ΑΡΣΑ) ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ
ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ?
ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ) ΣΔΗ ΘΔ?/ΝΗΚΖ?
ΠΡΟ?ΥΟΛΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ
5. ΔΠΙ?ΣΖΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΔΠΙ?ΣΖΜΩΝΠΑΝΔΠΙ?ΣΖΜΙΑ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ? ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΓΖΜΟ?ΗΑ? ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? (ΑΘΖΝΑ)
ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ? & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
(ΑΓΡΗΝΗΟ)
ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΗΔΘΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΥΗΟ?)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΑΓΡΗΝΗΟ)
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (?ΔΡΡΔ?)
ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? ΦΤ?ΗΚΖ? ΑΓΧΓΖ? ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (ΣΡΗΚΑΛΑ)
ΔΦΑΡΜΟ?ΜΔΝΖ? ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ?, Η?ΣΟΡΗΑ? & ΘΔΧΡΗΑ? ΣΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? & ΣΔΥΝΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ?ΠΟΤΓΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΝΑΤΣΗΛΗΑ? & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔ?ΗΧΝ (ΥΗΟ?)
ΟΗΚΗΑΚΖ? ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ? & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ? (ΑΘΖΝΑ) ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ? ΑΝΑΠΣΤΞΖ? (ΑΘΖΝΑ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΒΟΛΟ?)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΡΔΘΤΜΝΟ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ (ΣΡΗΠΟΛΖ)
ΟΡΓΑΝΧ?Ζ? & ΓΗΑΥΔΗΡΗ?Ζ? ΑΘΛΖΣΗ?ΜΟΤ (?ΠΑΡΣΖ)
ΟΡΓΑΝΧ?Ζ? ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΟΡΓΑΝΧ?Ζ? ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΟΡΓΑΝΧ?Ζ? ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΠΛΑ?ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗ?ΣΖΜΧΝ ΣΖ? ΣΔΥΝΖ? (ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΛΑΜΗΑ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΣΡΗΠΟΛΖ)
ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΖ? ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? (ΜΤΣΗΛΖΝΖ)
?ΣΑΣΗ?ΣΗΚΖ? & Α?ΦΑΛΗ?ΣΗΚΖ? ΔΠΗ?ΣΖΜΖ? (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
?ΣΑΣΗ?ΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) Ο.Π.Α.
ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ? (ΚΔΡΚΤΡΑ)
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ? ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ? (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΦΖΦΗΑΚΧΝ ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
?ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (??Α?) ΘΔ?/ΝΗΚΖ
ΑΚΑΓΖΜΙΔ? ΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
?ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
 Α.Δ.Ν.
?ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ
 Α.Δ.Ν.
Α?ΣΤΝΟΜΙΚΔ? ?ΥΟΛΔ?
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ? Α?ΣΤΝΟΜΗΑ?
Α?ΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
?ΥΟΛΔ? ΠΤΡΟ?ΒΔ?ΣΙΚΖ? ΑΚΑΓΖΜΙΑ?
?ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
 ?.Π.Α.
?ΥΟΛΖ ΠΤΡΟ?ΒΔ?ΣΧΝ
 ?.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ? ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ
ΣΔΙ
ΓΡΑΦΗ?ΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) - ΓΡΑΦΗ?ΣΗΚΖ?
ΓΡΑΦΗ?ΣΗΚΖ? (ΑΘΖΝΑ) - ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΑΓΗΟ? ΝΗΚΟΛΑΟ?)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ? ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ? (ΑΘΖΝΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΑΘΖΝΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΓΡΔΒΔΝΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΓΡΔΒΔΝΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΖΓΟΤΜΔΝΗΣ?Α)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΖΓΟΤΜΔΝΗΣ?Α)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) - ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΘΔ?/ΚΖ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΚΟΕΑΝΖ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΛΑΡΗ?Α)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΛΑΡΗ?Α)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΛΔΤΚΑΓΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΜΔ?ΟΛΟΓΓΗ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ. ΚΑΗ ΔΠ/?ΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ?(ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ΔΠΗΥΔΗΡΖ?ΔΧΝ (?ΔΡΡΔ?)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ? ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ? (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΣΟΠΗΚΖ? ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖ?Ζ? (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑ?ΜΟΤ (ΘΖΒΑ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ? ?Τ?ΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑ?ΜΟΤ (ΚΑΣΔΡΗΝΖ)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ?, ΟΗΚΟΝ. & ΔΠΗΚ/ΝΗΑ? ΠΟΛΗΣΗ?.& ΣΟΤΡΗ?Σ.ΜΟΝΑΓΧΝ (ΑΜΦΗ?Α)
ΓΗΟΗΚΖ?Ζ?, ΟΗΚΟΝ. & ΔΠΗΚ/ΝΗΑ? ΠΟΛΗΣΗ?.& ΣΟΤΡΗ?Σ.ΜΟΝΑΓΧΝ (ΠΤΡΓΟ?)
Δ?ΧΣΔΡΗΚΖ? ΑΡΥΗΣ/ΝΗΚΖ?, ΓΗΑΚΟ?Μ. ΚΑΗ ?ΥΔΓ?. ΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΚΛΧ?ΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΛΑΗΚΖ? & ΠΑΡΑΓΟ?ΗΑΚΖ? ΜΟΤ?ΗΚΖ? (ΑΡΣΑ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΚΑΒΑΛΑ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΚΟΕΑΝΖ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΛΑΡΗ?Α)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΜΔ?ΟΛΟΓΓΗ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΠΔΗΡΑΗΑ?)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΠΡΔΒΔΕΑ)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (?ΔΡΡΔ?)
ΛΟΓΗ?ΣΗΚΖ? ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ? (ΥΑΛΚΗΓΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΑΡΣΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΘΔ??ΑΛΟΝΗΚΖ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΚΑ?ΣΟΡΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΛΑΜΗΑ)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΛΑΡΗ?Α)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (?ΔΡΡΔ?)
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ? ΣΔ (?ΠΑΡΣΖ)
?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΔΝΓΤ?Ζ? (ΚΗΛΚΗ?)
?ΥΔΓΗΑ?ΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ ΣΔ (ΚΑΡΓΗΣ?Α)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΑΛΗΔΗΑ? - ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΜΔ?ΟΛΟΓΓΗ)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ? ΖΥΟΤ & ΜΟΤ?ΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΛΖΞΟΤΡΗ)
?ΤΝΣΖΡΖ?Ζ? ΠΟΛΗΣΗ?ΜΗΚΖ? ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ? (ΕΑΚΤΝΘΟ?)
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΦΤ?ΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ?(ΕΑΚΤΝΘΟ?)
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ? & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤ?ΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔ?ΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? ΣΔ (ΑΡΓΟ?ΣΟΛΗ)
ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔ?ΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ? ΣΔ (ΚΑ?ΣΟΡΗΑ)
ΑΝΩΣΔΡΔ? ?ΥΟΛΔ? ΣΟΤΡΙ?ΣΙΚΖ? ΔΚΠΑΙΓΔΤ?Ζ?
ΑΝΧΣΔΡΖ ?ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΖ? ΗΓΔΤ?Ζ? ΚΡΖΣΖ? (Α?ΣΔΚ) Α?ΣΔ
ΑΝΧΣΔΡΖ ?ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗ?ΣΗΚΖ? ΗΓΔΤ?Ζ? ΡΟΓΟΤ (Α?ΣΔΡ) Α?ΣΔ